GD32F系列加密性能强,价格低,直接取代STM32系列部份型号,正是由于这一点GD32F系列被广泛利用,维动智芯数十名高级工程师不断反复实验,将GD32F全系列功破 (承招代理)
 
                                                       
GD32F1系列芯片解密
 
GD32F101
GD32F101C4T6,GD32F101C6T6,GD32F101C8T6,GD32F101CBT6,GD32F101R4T6,GD32F101R6T6,GD32F101R8T6,
 
GD32F101RBT6,GD32F101RCT6,GD32F101RDT6,GD32F101RET6,GD32F101RFT6,GD32F101RGT6,GD32F101RIT6,
 
GD32F101RKT6,GD32F101T4U6,GD32F101T6U6,GD32F101T8U6,GD32F101TBU6,GD32F101VBT6,GD32F101V8T6,
 
GD32F101VCT6,GD32F101VDT6,GD32F101VET6,GD32F101VFT6,GD32F101VGT6,VIT6,GD32F101VKT6,GD32F101ZCT6,
 
GD32F101ZDT6,GD32F101ZET6,GD32F101ZFT6,GD32F101ZGT6,GD32F101ZIT6,GD32F101ZKT6
 
 
GD32F103芯片解密
GD32F103T4U6,GD32F103T6U6,GD32F103T8U6,GD32F103TBU6,GD32F103C4T6,GD32F103C6T6,GD32F103C8T6,
 
GD32F103CBT6,GD32F103R4T6,GD32F103R6T6,GD32F103R8T6,GD32F103RBT6,GD32F103V8T6,GD32F103VBT6,
 
GD32F103RCT6,GD32F103RDT6,GD32F103RET6,GD32F103RFT6,GD32F103RGT6,GD32F103RIT6,GD32F103RKT6,
 
GD32F103VCT6,GD32F103VDT6,GD32F103VET6,GD32F103VFT6,GD32F103VGT6,GD32F103VIT6,GD32F103VKT6,
 
GD32F103ZCT6,GD32F103ZDT6,GD32F103ZET6,GD32F103ZFT6,GD32F103ZGT6,GD32F103ZIT6,GD32F103ZKT6
 
 
 
GD32F105芯片解密
 
GD32F105R8T6,GD32F105RBT6,GD32F105RCT6,GD32F105RDT6,GD32F105RET6,GD32F105RFT6,GD32F105RGT6,
 
GD32F105V8T6,GD32F105VBT6,GD32F105VCT6,GD32F105VDT6,GD32F105VET6,GD32F105VFT6,GD32F105VGT6,
 
GD32F105ZCT6,GD32F105ZDT6,GD32F105ZET6,GD32F105ZFT6,GD32F105ZGT6
 
 
 
GD32F107芯片解密
GD32F107RBT6,GD32F107RCT6,GD32F107RDT6,GD32F107RET6,GD32F107RFT6,GD32F107RGT6,GD32F107VBT6,
 
GD32F107VCT6,GD32F107VDT6,GD32F107VET6,GD32F107VFT6,GD32F107VGT6,GD32F107ZCT6,GD32F107ZDT6,
 
GD32F107ZET6,GD32F107ZFT6,GD32F107ZGT6
 
 
 
GD32F130芯片解密
GD32F130F4P6,GD32F130F6P6,GD32F130F8P6,GD32F130G4U6,GD32F130G6U6,GD32F130G8U6,GD32F130K4U6,
 
GD32F130K6U6,GD32F130K8U6,GD32F130C4T6,GD32F130C6T6,GD32F130C8T6,GD32F130R8T6
 
 
 
GD32F150芯片解密
 
GD32F150G4U6,GD32F150G6U6,GD32F150G8U6,GD32F150K4U6,GD32F150K6U6,GD32F150K8U6,GD32F150C4T6,
 
GD32F150C6T6,GD32F150C8T6,GD32F150R4T6,GD32F150R6T6,GD32F150R8T6
 
 
 
GD32F170芯片解密
GD32F170T4U6,GD32F170T6U6,GD32F170T8U6,GD32F170C4T6,GD32F170C6T6,GD32F170C8T6,GD32F170R8T6
 
 
 
GD32F190芯片解密
GD32F190T4U6,GD32F190T6U6,GD32F190T8U6,GD32F190C4T6,GD32F190C6T6,GD32F190C8T6,GD32F190R4T6,
 
GD32F190R6T6,GD32F190R8T6
 
 
 
GD32F2系列芯片解密
GD32F205芯片解密
 
GD32F205RCT6,GD32F205RET6,GD32F205RGT6,GD32F205RKT6,GD32F205VCT6,,GD32F205VET6,GD32F205VGT6,
 
GD32F205VKT6,GD32F205ZCT6,GD32F205ZET6,GD32F205ZGT6,GD32F205ZKT6
 
 
 
GD32F207芯片解密
GD32F207RCT6,GD32F207RET6,GD32F207RGT6,GD32F207RKT6,GD32F207VCT6,,GD32F207VET6,GD32F207VGT6,
 
GD32F207VKT6,,GD32F207IET6,GD32F207IGT6,GD32F207IKT6