ST作为最为通用的单片机之一,在各行各业使用量极大。近期,我司通过技术潜心研究,可以实现ST全系列芯片不破坏芯片的,用软解方式提取芯片机器码。该方法通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的漏洞来进行攻击,进而跳过加密位来获得芯片内程序,这样芯片内部的程序就被解密完成了。如果需求欢迎咨询。

型号列举:

STM32F0

STM32G0

STM32F1

STM32F2

STM32F3

STM32G4

STM32F4

STM32F7

STM32H7

STM32L0

STM32L1

STM32L4

STM32L4+

STM32L5

STM32U5

STM32WL

STM32WB。。。。。。